Jak dobrze napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód, aby mógł wywołać jakiekolwiek skutki prawne, powinien być sformułowany prawidłowo pod kątem formalnym. Wszelkie uchybienia w tym zakresie narażają Cię na zwrot pozwu. Konsekwencją zwrotu jest traktowanie takiego pozwu, jak gdyby nigdy nie został złożony do Sądu.

Jak więc dobrze napisać pozew o rozwód i co powinno znaleźć się w jego treści?

Pozew kierujesz do Sądu Okręgowego według właściwości ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron. Podajesz dane stron – imiona nazwiska, adresy, numery PESEL. Jeśli nie znasz numeru PESEL pozwanego, to pozostaw jedynie informację, że „PESEL nieznany”, a Sąd powinien zobowiązać pozwanego do przedłożenia swojego numeru PESEL. Ja zwykle z ostrożności procesowej składam jeszcze w dalszej części pozwu wniosek o zobowiązanie pozwanego do tej czynności.

Jakie wnioski w pozwie o rozwód?

W pierwszej kolejności złóż wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z wyłącznej winy pozwanego/ powoda, z winy obu stron bądź bez orzekania o winie. Jeśli macie z małżonkiem wspólne małoletnie dzieci (poniżej 18 roku życia), to należy złożyć wnioski dotyczące dzieci tj.:

I. wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powodowi / pozwanemu nad dziećmi, przy jednoczesnym ograniczeniu wykonywania władzy rodzicielskiej drugiej strony do najistotniejszych spraw dziecka (można wymienić jakich), chyba że rodzice przedstawią zgodne porozumienie co do wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej;

II. wniosek o zasądzanie alimentów na rzecz dzieci, płatnych do rąk małżonka, który będzie sprawował osobistą opiekę na dziećmi;

III. wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem poprzez wskazanie konkretnych dni i godzin kiedy będą odbywały się spotkania dzieci z małżonkiem, który nie sprawuje na co dzień osobistej opieki; względnie zgodny wniosek stron o nieorzekanie o kontaktach, jeśli druga strona zadeklaruje, że nie będzie utrudniała takich kontaktów i mogą być one nieograniczone;

Jeśli domagasz się od drugiego małżonka nie tylko alimentów na dzieci, ale także alimentów na swoją rzecz, to w tym miejscu również powinieneś umieścić taki wniosek. Pamiętaj jednak o przesłankach, jakie są konieczne do spełnienia, aby twój wniosek mógł być skuteczny.

W dalszej kolejności można złożyć wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania (w przypadku gdy małżonkowie nadal dzielą jedno mieszkanie i istnieje między nimi konflikt co do sposobu używania) bądź nieorzekanie o sposobie korzystania z tego mieszkania (jeśli nie ma konfliktu między stronami w tym zakresie). Możliwy jest również wniosek o eksmisję małżonka, jeśli w sposób rażąco naganny uniemożliwia on wspólne zamieszkiwanie drugiemu małżonkowi.

Teoretycznie w sprawie o rozwód może dojść też do podziału majątku małżonków i można taki wniosek złożyć, ale w praktyce podział majątku przy rozwodzie jest to możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy propozycja podziału jest zaakceptowana przez obie strony. Jeśli istnieje o to spór między stronami, to Sąd rozwodowy nie orzeknie o podziale majątku i skieruje strony na drogę innego postępowania sądowego.

Od 1 stycznia 2016r. każdy pozew powinien zawierać “informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia“. W razie braku takiej informacji w pozwie Sąd może wezwać stronę do uzupełnienia braku formalnego pozwu pod rygorem zwrotu pozwu. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że aby spełnić ten wymóg formalny dla większości sędziów wystarczająca jest informacja w formie krótkiego oświadczenia, że wszelkie próby pozasądowego rozwiązania sporu nie przyniosły rezultatu i złożenie pozwu stało się konieczne. 

Na samym końcu głównej części pozwu (zwanej petitum) można umieścić dodatkowe wnioski np. wniosek o zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu od strony przeciwnej; wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (trzeba dodatkowo załączyć formularz ze swoim oświadczeniem o aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej); wniosek o zabezpieczenie alimentów, aby móc egzekwować je już w trakcie procesu.

Wnioski dowodowe w sprawie o rozwód

Odnośnie natomiast postępowania sądowego należy złożyć wnioski dowodowe. Musisz napisać wyraźnie o dopuszczenie jakiego dowodu wnosisz i na jaką okoliczność. Czyli np. o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka (imię, nazwisko, adres) na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków oraz winy powoda / pozwanego.

Możesz wraz z pozwem przedłożyć również dowody z dokumentów (np. zaświadczenie o swoich zarobkach z ostatnich 6 miesięcy – dot. alimentów), a jako powód nawet powinieneś załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa i odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeśli strony mają wspólne małoletnie dzieci). Istnieje także możliwość wystąpienia z wnioskiem, aby Sąd zwrócił się do konkretnie oznaczonej instytucji (np. Komisariatu Policji) o przedłożenie dokumentacji będącej w jej posiadaniu (np. wykaz interwencji w mieszkaniu).

Uzasadnienie pozwu o rozwód

Ostatnim etapem sporządzenia pozwu o rozwód jest przygotowanie uzasadnienia.  W tym miejscu należy napisać kilka zdań o przebiegu małżeństwa. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do jego zawarcia, jak przebiegało wspólne pożycie, kiedy nastąpił całkowity rozkład pożycia i zanik wszystkich więzi oraz jaka jest przyczyna rozpadu małżeństwa.

Oczywiście domagając się rozwodu z winy drugiej strony, musisz w uzasadnieniu odpowiednio przedstawić swoje stanowisko, wskazując wyraźnie na naruszenie obowiązków małżeńskich ze strony drugiego małżonka (np. dopuszczenie się zdrady, przemocy domowej czy zaniedbywanie innych obowiązków). Te okoliczności powinny być również poparte stosownymi dowodami zawnioskowanymi w pozwie.

Pamiętaj, aby uzasadnić również kwestie dotyczące dzieci, czyli władzy rodzicielskiej (komu powinno się powierzyć jej wykonywanie i dlaczego), wysokości alimentów (odnosząc się do uzasadnionych potrzeb uprawnionych oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego), a także ewentualnych kontaktów z dzieckiem (wskazując na konkretne propozycje lub porozumienie rodziców).

Pozew trzeba jeszcze oczywiście własnoręcznie podpisać, a następnie złożyć w Sądzie lub na poczcie w dwóch egzemplarzach (wszystkie załączniki również muszą być w dwóch egzemplarzach) wraz z załączonym dowodem uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (600 złotych), względnie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych.

Po tak złożonym pozwie pozostaje czekać na korespondencje z Sądu. Jeśli Sąd nie dopatrzy się żadnych braków formalnych, to kolejnym pismem jakie otrzymasz w sprawie będzie zapewne odpowiedź na pozew. Być może zostanie już wtedy wyznaczony termin rozprawy. Niewykluczone również, że Sąd wezwie Cie do ustosunkowania się do twierdzeń strony przeciwnej w wyznaczonym terminie. Dlatego bądź cały czas czujny, bo każde uchybienie może zadziałać na twoją niekorzyść.

Pisząc pozew o rozwód, zwróć również uwagę jakich błędów należy uniknąć, o czym napisałem już na blogu osobny tekst.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807