Udziały w spółce z.o.o. a podział majątku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z bezpieczniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie dziwi więc fakt, że na rynku pojawia się takich spółek coraz więcej. A jak się ma kwestia udziałów w spółce z.o.o. do postępowania o podział majątku małżonków? Co w sytuacji gdy tylko jeden z małżonków był wspólnikiem w takiej spółce? Czy jego udziały mogą zostać przyznane drugiemu małżonkowi w postępowaniu o podział majątku?

Zacznijmy po kolei – ogólna zasada jest taka, że wszystko co zostało nabyte przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Jeżeli zatem wkład jednego z małżonków do spółki pochodzi z majątku wspólnego, to do majątku wspólnego należy również wierzytelność małżonków z tytułu nakładu, którym pokryto wkład do spółki.

Co do zasady Sąd będzie więc uwzględniał udział w spółce przy podziale majątku wspólnego i wierzytelność w postaci wkładu będzie podlegała rozliczeniu. Oczywiście pomijam tutaj sytuacje, gdyby np. wkład został pokryty wyłącznie przez jednego z małżonków z jego majątku osobistego. W praktyce znacznie częściej dochodzi bowiem do obrotu wspólnymi pieniędzmi.

Czy małżonek wspólnika może przejąć udziały w spółce z.o.o.?

Interesujące wydaje się być natomiast przede wszystkim zagadnienie  – czy same udziały i związane z nimi prawa „spółkowe” (głosu, udziału w zgromadzeniach itd.) w spółce z.o.o. mogłyby na zasadach podziału majątku przypaść małżonkowi, który nie jest w ogóle wspólnikiem takiej spółki? Dotychczasowa linia orzecznicza przemawia za poszanowaniem pewnej autonomii spółki w zakresie jej wpływu na skład osobowy. W konsekwencji w orzecznictwie można spotkać się z następującym stanowiskiem:

„należące do majątku wspólnego udziały w spółce z o.o., której wspólnikiem jest tylko jeden z byłych małżonków mogą być podzielone pomiędzy byłych małżonków, a więc także przypaść temu ze współuprawnionych, który nie jest wspólnikiem, o ile w umowie spółki nie zawarto przewidzianego zastrzeżenia ograniczającego lub wyłączającego wstąpienie do tej spółki współmałżonka wspólnika” (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt: II CSK 349/2012)

Jeśli zatem umowa spółki z.o.o. milczy na temat ewentualnego wstąpienia współmałżonka wspólnika do spółki, to należy przyjąć, że takie wstąpienie jest możliwe na drodze postępowania o podział majątku. Współmałżonek zostaje wówczas wspólnikiem spółki z.o.o. z przysługującymi mu uprawnieniami.

Jeśli natomiast w umowie spółki wyłączono bądź ograniczono możliwość wstąpienia do niej współmałżonka wspólnika, to w postępowaniu o podział majątku nie będzie można przyznać takiemu współmałżonkowi udziałów w spółce z.o.o. Oczywiście otwarty zostaje natomiast temat ewentualnych wydatków i nakładów poczynionych przez małżonków z majątku wspólnego na spółkę. Takie roszczenia jak najbardziej mogą być zawsze przedmiotem postępowania o podział majątku małżonków, niezależnie od postanowień umowy spółki.

***

Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.

tel: 693 253 807

e-mail: kontakt@adwokatrodacki.pl

Podobne artykuły:

O mnie

Maciej Rodacki - adwokat

Jestem adwokatem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Na blogu dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniem, a na co dzień pracując w swojej Kancelarii Adwokackiej, staram się pomagać ludziom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych i życiowych. Mam otwartą głowę na nowe pomysły i zawsze staram się kierować przede wszystkim "ludzkim" podejściem do Klienta. W mojej praktyce zawodowej szczególne miejsce zajmuje prawo rodzinne.

Kontakt:
kontakt@adwokatrodacki.pl
693 253 807