Zmiana religii a wina w rozkładzie pożycia

Małżonkowie byli praktykującymi katolikami. Po kilkunastu latach wspólnego pożycia, spędzania razem świąt i praktykowania wiary, mąż postanowił zmienić wyznanie. Przeszedł na islam. Żona nie mogła mu tego wybaczyć i wniosła sprawę o rozwód z wyłącznej winy męża, a jako przyczynę rozkładu pożycia wskazała zmianę religii przez męża.

Jakie będą dalsze losy tej sprawy? Czy zmiana religii może być przyczyną uzasadniającą przypisanie małżonkowi winy za rozkład pożycia małżeńskiego?

Przeczytaj cały tekst


Przestępstwo uprowadzenia dziecka przez rodzica

W ostatnim wpisie zajmowałem się kwestią uprowadzenia dziecka zagranicę przez jednego z rodziców wbrew woli drugiego. Konwencja Haska służy do tego, aby doprowadzić do powrotu takiego dziecka do kraju jego stałego miejsca pobytu. Niezależnie od tamtej procedury, omówionej przeze mnie w poprzednim wpisie, można zastanowić się czy rodzic bezprawnie zabierający dziecko zagranicę dopuszcza się przestępstwa uprowadzenia opisanego w art. 211 polskiego kodeksu karnego?

Przeczytaj cały tekst


Uprowadzenie dziecka zagranicę przez rodzica

Niestety coraz częściej w rodzinach dochodzi do sytuacji zastraszania jednego z rodziców przez drugiego, że wyjedzie z dzieckiem zagranicę. Pisałem już kiedyś odrębne teksty na temat tego, że wyjazd zagraniczny jest niewątpliwie „istotną sprawą dziecka” i co do zasady wymaga zgody obojga rodziców, nawet w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z nich (niekwestionowanym wyjątkiem jest tylko pozbawienie władzy rodzicielskiej).

Co więc zrobić, gdy jeden z rodziców bezprawnie, bez zgody drugiego rodzica wywiózł dziecko zagranicę i nie zamierza powrócić do kraju?

Przeczytaj cały tekst


Zarzuty do opinii OZSS

Istotnym dowodem w sprawach rodzinnych jest opinia sporządzona przez biegłych specjalistów z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (dawniej RODK). Można wręcz powiedzieć, że często to właśnie ta opinia przesądza komu Sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Czy można tę opinię skutecznie zakwestionować w postępowaniu sądowym?

Przeczytaj cały tekst